x

Login


ParthianWeight Parthian, Mithradates I, 171-138 Grading Price Pic.
3,54 Chalkous, Hekatompylos. Sellwood 8.2. Fine+ 65,00
1,97 Chalkous, Hekatompylos. Sellwood 8.3. vf- 75,00
0,6 Obol, Hekatompylos. Sellwood 9.7. vf 200,00
4,45 Drachm, Hekatompylos. Sellwood 10.1. vf 120,00
0,31 Hemiobol, Hekatompylos. Sellwood 10.19 var. Fine 60,00
2,54 Drachm, Hekatompylos. Sellwood 11.1. vf- 50,00
2,71 Chalkous, Hekatompylos. Sellwood 11.6. vf+ 100,00
Weight Parthian, Mithradates III, 57-54 Grading Price Pic.
3,96 Drachm, Traxiana, Sellwood 40.14. Trace of mount xf- 180,00
Weight Parthian, Vardanes II, 55 AD Grading Price Pic.
1,02 Chalkon. BMC p. 191-192, 10-24. vf- 50,00
Weight Parthian, Orodes II, 57-38 Grading Price Pic.
3,9 Drachm, Traxiana. Sellwood 43.9. xf- 195,00
3,48 Drachm, Traxiana. Sellwood 46.14. xf 225,00
3,96 Drachm, Traxiana. Sellwood 47.12. xf- 195,00
3,6 Drachm, Traxiana. Sellwood 47.34. Fine+ 165,00
Weight Parthian, Phraates IV, 38 BC - 2 AD Grading Price Pic.
2,98 Chalkous, Traxiana. Sellwood - (unpublished ?). Fine 170,00
Weight Parthian, Vologases III, 104-147 Grading Price Pic.
2,65 Chalkon, Ekbatana. Sellwood 78.23 vg+ 25,00