x

Login


Bahri MamluksBahri Mamluks, al-Zahir Baybars I, 658-676 (1260-1277) Grading Price Pic.
Fractional Dirham, (Qahira) 6(60). 1,22 g. Balog cfr 46, A-884 Fine+ 25,00
Bahri Mamluks, al-Nasir Muhammad I, 3rd reign, 709-741 (1310-1341) Grading Price Pic.
Dirham, Halab date missing (730-739). Balog 199-203, Album 920.3,23 g. Fine 20,00
Dirham, Hamah date missing. Balog 204-208, Album 920. 2,83 g. Scarcer mint Fine 27,50
Dirham, mint and date missing. Album 920. 2,74 g. Fine 20,00
Fals, Dimashq date off (730). Balog 261, Album 922. 2,85 g. Fine 15,00
Fals, Hamah N.D. Balog -, Album 922. 2,23 g. Fine- 15,00
Bahri Mamluks, al-Salih Isma'il, 743-746 (1342-1345) Grading Price Pic.
Dirham, mint and date missing, but Syrian mint. Album 933. 3,24 g. Scarce Fine+ 25,00
Bahri Mamluks, al-Mansur Muhammad II, 762-764 (1361-1363) Grading Price Pic.
Fals, Dimashq date off (762-764). Balog 388-390, Album 954. 3,40 g. Fine+ 20,00
Bahri Mamluks, al-Ashraf Sha'ban II, 764-778 (1363-1377) Grading Price Pic.
Dirham, Halab 77x. Balog cfr 432, Album 956. 2,65 g. Fine+ 20,00
Bahri Mamluks, al-Salih Hajji II, 1st reign, 783-784 (1381-1382) Grading Price Pic.
Fals, al-Iskandariya N.D. Balog 321 var., Album 967E. 3,73 g. Rare Fine 25,00